Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

100 001

Κατάθεση κοινών θέσεων των Πανελληνίων Ομοσπονδιών Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με θέματα αδειοδότησης και συναφών ζητημάτων

teΣε μια κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων των Τεχνικών Επαγγελμάτων που προκύπτουν από την έλλειψη, τα κενά ή την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και άσκησης επαγγέλματος και την έλλειψη επαρκών ελέγχων προχώρησαν τα Τεχνικά Επαγγέλματα της ΓΣΕΒΕΕ, δημιουργώντας μια ομάδα εργασίας με εκπροσώπους όλων των τεχνικών κλάδων που ανήκουν στην Γενική Συνομοσπονδία. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η διατύπωση κοινών προτάσεων για την βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, οι οποίες κατατέθηκαν σε συνάντηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΣΕΒΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Απόστολο Μακρυκώστα.

Στόχος της Ομάδας Εργασίας των Ομοσπονδιών Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΣΕΒΕΕ, ήταν να εντοπίσει αρχικά τα κοινά προβλήματα που μπορούν να σταθούν οικονομικά ή φυσικά επιζήμια ή ακόμα να είναι και επικίνδυνα τόσο για όσους δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους, αλλά πρώτα και κύρια για το κοινό και τους καταναλωτές και να διαμορφώσει στη συνέχεια ρεαλιστικές και επαρκείς προτάσεις βελτίωσης προς την Κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα και δεδομένου ότι στην ομάδα εργασίας ανήκουν επαγγελματίες πολλών και διαφορετικών τεχνικών κλάδων (όπως υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ψυκτικών, εγκαταστατών και συντηρητών ανελκυστήρων, αλουμινίου, ξύλου, υαλοπινάκων ), εξετάστηκαν ενδελεχώς όλα τα κενά ασφάλειας, οι κακές πρακτικές και φαινόμενα όπως αυτό της αδήλωτης εργασίας. Τέθηκαν επίσης ζητήματα όπως:

•     Η παροχή υπηρεσιών αλλά και διακίνηση/εμπορία προϊόντων από επαγγελματίες μη άρτια ή καθόλου εκπαιδευμένους ή πιστοποιημένους, σε αρκετές περιπτώσεις ούτε καν αδειοδοτημένους ή/και με διαφορετική ειδικότητα.

•     Η διακίνηση μη σύννομων προϊόντων από χώρες με άλλα «ευνοϊκότερα» φορολογικά καθεστώτα χωρίς προδιαγραφές (πολλές φορές με πλαστά πιστοποιητικά και έγγραφα) με εγκληματικές συνέπειες για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και με τεράστιες οικονομικές απώλειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τα έσοδα του κράτους.

     Το μεγάλο πρόβλημα του μαρασμού των τεχνικών επαγγελμάτων της χώρας μας, η απομάκρυνση των νέων από τους κλάδους αυτούς και το συνεχές κλείσιμο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες και τη χώρα.

     Η εισροή ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού χωρίς τεχνική κατάρτιση, προϋποθέσεις και όρους με κριτήριο μόνο το χαμηλό «κόστος», με συνέπεια να εγκυμονούν κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών σε κάθε είδους εφαρμογή και στερώντας τις θέσεις εργασίας από το εργατικό δυναμικό της χώρας.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε το γεγονός πως μέρος των προαναφερθέντων αποτελεί συνέπεια ενός θεσμικού πλαισίου με σημαντικά κενά στην αδειόδοτηση, πιστοποίηση και άσκηση ενός τεχνικού επαγγέλματος, τα οποία εντείνονται ακόμα περισσότερο με την έλλειψη συντονισμού των ελεγκτικών μηχανισμών και σε ορισμένες περιπτώσεις τους χωρίς νόημα ή ανορθολογικούς ελέγχους.

Δυστυχώς, ενώ ο Ν. 3982/2011 αποτέλεσε μια θεμελιώδη προσπάθεια ρεαλιστικής ρύθμισης και απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των τεχνικών επαγγελμάτων, η μεταγενέστερη έκδοση των ΠΔ τροποποίησε μεγάλο μέρος των περιεχομένων, δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις πρόσθετες δυσκολίες για τους επαγγελματίες και εντείνοντας φαινόμενα, όπως της αδήλωτης εργασίας και του αδήλωτου επαγγέλματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα εκδοθέντα ΠΔ δεν έλαβαν υπόψη τους τη συστηματική προεργασία που είχε πραγματοποιηθεί για τη ρύθμιση ομάδων επαγγελματιών με την έκδοση επαγγελματικών περιγραμμάτων, τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων και την ανάγκη προσαρμογής στην διαμορφωμένη πραγματικότητα.

Είναι συνεπώς ανάγκη να επανεξεταστούν διατάξεις τις δευτερογενούς νομοθεσίας του Ν. 3982/2011, των ΠΔ 108/2013, 1/2013, 112/2012 και της σχετικής κείμενης νομοθεσίας και να τροποποιηθούν. Κυρίως θα πρέπει να επανεξεταστεί και εν τέλει να ρυθμιστεί χωρίς αποκλεισμούς και αναντιστοιχίες το ζήτημα των αδειών των τεχνικών επαγγελμάτων. Κατ’ επέκταση του ζητήματος αυτού θα πρέπει να ρυθμιστούν διαχρονικά ζητήματα στην αγορά αυτή που έχει σχέση με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, τους τεχνίτες πείρας, τα απαιτούμενα σεμινάρια και την σχετική πιστοποίηση.

Σε αυτό το πλαίσιο οι κοινές θέσεις και προτάσεις των Ομοσπονδιών των σχετικών Τεχνικών Επαγγελμάτων ως προς την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που κατατέθηκαν στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, αφορούν στα παρακάτω συγκεκριμένα σημεία:

 1. Προτείνεται ο εξορθολογισμός του πλαισίου αδειών για τις ειδικότητες σε σχέση με τις προγενέστερες διατάξεις (π.χ. ΠΔ 108/2013, ΠΔ 1/2013, ΠΔ 112/2012). Η κοινή θέση των Ομοσπονδιών είναι η διαμόρφωση μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας που να προβλέπει την αντικατάσταση της άδειας του μισθωτού στον ιδιωτικό τομέα με μία διακριτή επαγγελματική άδεια (π.χ. Συντηρητή Ηλεκτρολόγου) από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Βιομηχανίας των κατά τόπους Περιφερειών, όταν αυτοί προσλαμβάνονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και την επαναφορά της άδειας Εγκαταστάτη αμέσως μετά τη λήξη της εξαρτημένης σχέσης εργασίας.
 2. Προτείνεται ο εξορθολογισμός του πλαισίου δραστηριοποίησης μηχανολόγων στα τεχνικά επαγγέλματα και η θεσμοθέτηση διαδικασιών αδειοδότησης που θα τεκμηριώνεται και θα κατοχυρώνεται μέσω ενός (1) έτους προϋπηρεσίας και τεχνικής εξέτασης για την απόκτηση σχετικής άδειας στην υψηλότερη ειδικότητα ως προς το εκάστοτε τεχνικό επάγγελμα. Ο προσδιορισμός ενός σαφούς πλαισίου θα προσδιορίσει θεμιτούς όρους ανταγωνισμού, ενώ θα διασφαλίσει ένα περιβάλλον προστασίας του καταναλωτή, δεδομένης της ιδιαίτερης επικινδυνότητας και τεχνικής φύσης των επαγγελμάτων.
 3. Προτείνεται η διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και σχετικής ρύθμισης ως προς την προϋπηρεσία σε συγγενή α’ βαθμού, με βάση τ πλαίσι της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας όπου υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης συγγενή πρώτου βαθμού, χωρίς να είναι υποχρεωτική η ασφάλισή του. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας από συγγενή πρώτου βαθμού χωρίς ένσημα, με την υποχρέωση να εμφανίζεται η σχέση εργασίας και απασχόλησης π.χ μέσω της αναγγελίας στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΟΑΕΔ.
 4. Προτείνεται η καθολική αδειοδότηση σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικών λειτουργιών για τα τεχνικά επαγγέλματα του Τεχνίτη Εγκαταστάτη κατασκευών Αλουμινίου - Σιδήρου και του Τεχνίτη Μεταποίησης–Εμπορίας Επεξεργασίας και Τοποθέτησης Υαλοπινάκων.
 5. Προτείνεται η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ασφάλισης περί Αστικής Ευθύνης από τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς καταναλωτές, με σκοπό την ασφάλιση έναντι τυχόν ζημιάς από αμέλεια με υποχρεωτικό ποσόν καλύψεως, βάσει του Ν.2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, ο οποίος συμπληρώθηκε αργότερα με το Ν.3587/2007 (ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 29/2005 περί πρακτικών θεμάτων ανταγωνισμού).
 6. Προτείνεται η προώθηση ρύθμισης που θα μειώνει τα αυξημένα παράβολα που απαιτούνται για την αντιστοίχιση και τη θεώρηση επαγγελματικών αδειών των Παρ. 2 & 3 του Άρθρου 14 ΠΔ 108/2013, τουλάχιστον κατά 50% και βάσει των Άρθρο 8 παρ.: 4 α) & β) του ΠΔ 112/2012 & ΚΥΑ 457/25/Φ.Γ.9.6.4 Αρ ΦΕΚ 33/2013, του ΠΔ 1/2013 και της ΥΑ Αρ.9030/589/Φ.Γ.9.6.4. (Γ) ΦΕΚ 1750/Β/2013.

Η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικά καλό κλίμα και η θετική ανταπόκριση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας έδωσε την δυνατότητα να εξεταστούν και τα επιμέρους θέματα των τεχνικών κλάδων, για τα οποία κατατέθηκαν σχετικά υπομνήματα από τις Ομοσπονδίες και τα οποία ανέλυσαν οι κ.κ. Δημήτριος Βαργιάμης, Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος, Γιώργος Βλασόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΓΣΕΒΕΕ & Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, Δημήτριος Κοντούσιας, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, Θεόφιλος Παγιάτης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου Σιδήρου, Χρήστος Λούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων που συμμετείχαν σε αυτή.

 

 001

 

Αποτίμηση του νόμου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων

Ο νόμος που ψηφίστηκε στην Βουλή και αφορά την ρύθμιση ασφαλιστικών, φορολογικών και προς ΟΤΑ οφειλών συμπεριλαμβάνει διατάξεις που αποτελούσαν ανέκαθεν προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές οφειλές, τις οφειλές προς ΟΤΑ, την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και αποτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικές.

Εκφράζουμε ωστόσο τον προβληματισμό μας για τις διατάξεις ρύθμισης των φορολογικών οφειλών, την εξαίρεση σημαντικών προϊόντων από τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ και την διάταξη για τον ακατάσχετο λογαριασμό.

Ειδικότερα επί των διατάξεων σημειώνουμε τα ακόλουθα:

 1. 1.Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
 • Αφορά το σύνολο των οφειλών στα Ταμεία που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018. Η περίοδος υπαγωγής στην ρύθμιση έχει οριστεί για έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
 • Καταργούνται όλες οι υπόλοιπες ενεργές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ στο ΚΕΑΟ. Τα εναπομείναντα χρέη ρυθμίζονται με βάση τις νέες διατάξεις. Εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον Εξωδικαστικό και στον νόμο Κατσέλη.
 • Για τους μη μισθωτούς προβλέπεται ο επανυπολογισμός της οφειλής κατοπιν επιλογής του οφειλέτη. Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο 2002-2016 με βάση την ελάχιστη εισφορά του νόμου Κατρούγκαλου, όπως διαμορφώνεται με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 586,08 ευρώ. Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2001, όπως και όσες ανήκουν στη διετία 2017-2018, δεν επανυπολογίζονται. Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει την υφιστάμενη οφειλή του δίχως επανυπολογισμό, καθώς ο επανυπολογισμός μειώνει όχι μόνο το χρέος, αλλά και τις συντάξιμες αποδοχές.
 • Παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων.
 • Ορίζεται περίοδος αποπληρωμής, κατ' ανώτατο όριο, 120 μηνιαίων δόσεων για το σύνολο της οφειλής που προκύπτει μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση. Το ελάχιστο μηνιαίο ποσό καταβολής ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ.
 • Αφορά και τους οφειλέτες που δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω οφειλών, εφόσον μετά τον νέο υπολογισμό προκύπτει ότι το νέο ποσό οφειλής είναι κάτω από 20.000 €. Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις παρακρατούνται από την σύνταξή.
 • Για τους εργοδότες με οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ, προβλέπεται η αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, με 50% έκπτωση στα πρόστιμα. Αν η εξόφληση της βασικής οφειλής γίνει εφάπαξ, προβλέπεται 100% έκπτωση στα πρόστιμα.
 • Η ρύθμιση, μεταξύ άλλων, χάνεται: α) αν δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης, β) αν δεν εξυπηρετούνται οι τρέχουσες οφειλές του 2019 μέχρι και την εκκαθάριση τους για τους μη μισθωτούς .
 1. 2.Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ
 • Αφορά οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και των πρόστιμα αυτών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα (π.χ. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης), που έχουν βεβαιωθεί στο παρελθόν ή θα βεβαιωθούν τους επόμενους δύο μήνες.
 • Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται μετά από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, εντός των επόμενων 4 μηνών.
 • Αν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ προβλέπεται ολική απαλλαγή (100%) επί των προστίμων, τόκων και προσαυξήσεων, από 2 έως 24 δόσεις 80%, από 25 έως 48 δόσεις 70%, από σε 49 έως 72 δόσεις 60%, και από 73 έως 100 δόσεις 50%. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες (τουλάχιστον 20 ευρώ) εκτός της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.
 • Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις ή καθυστέρηση η τελευταία δόση για περισσότερους από 3 μήνες.
 1. 3.Ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών

Όσον αφορά τις διατάξεις για ρύθμιση των φορολογικών οφειλών θεωρούμε ότι ο διαχωρισμός που γίνεται ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα/νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα αφήσει χιλιάδες επιχειρήσεις εκτός ρύθμισης. Η τροποποίηση που έγινε και με την οποία ενσωματώθηκαν εν μέρει οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ αυξάνοντας την αποπληρωμή των δόσεων από 18 σε 24 μήνες και από 30 σε 36 όταν πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, είναι μεν θετική αλλά ίσως να μην αποδεχτεί επαρκής.

Δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη ρευστότητας. Η αρχιτεκτονική της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν λαμβάνει τον κρίσιμο αυτό παράγοντα για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων υπόψη. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα προβληματικό σημείο αποτελεί η σύντομη περίοδος ένταξης που έχει οριστεί για έως και τις 26/6/2019. Θεωρούμε ότι η περίοδος αυτή θα πρέπει να επιμηκυνθεί σε αντιστοιχία με την πρόβλεψη για την ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή μέχρι τις 30/9/2019

 1. 4.Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση

Η επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση στον χαμηλό συντελεστή 13% συνιστά μια θετική εξέλιξη και αποτελεί μια από τις πάγιες θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ.

Εντούτοις, δεδομένου του διαχωρισμού των προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί o μειωμένος συντελεστής, η ΓΣΕΒΕΕ υπογράμμισε ρητά ότι ο μειωμένος συντελεστής στον κλάδο της εστίασης οφείλει να συμπεριλάβει όλα τα προς πώληση προϊόντα και όχι μόνο τα είδη διατροφής που για αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις αποτελούν ένα μικρό μέρος των πωλήσεων τους.

Η υιοθέτηση του συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα προϊόντα του καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τους χυμούς και τα ροφήματα θα λειτουργούσε θετικά ως προς την τόνωση της αγοράς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εστίασης. Συνεπώς, οφείλουμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για την εξαίρεση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα παραπάνω προϊόντα και δη αυτά του καφέ, ρύθμιση που θα είχε ευεργετικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, την απασχόληση και τα δημόσια έσοδα.

 1. 5.Ακατάσχετος λογαριασμός

Επανειλημμένως έχουμε τονίσει ότι τα έσοδα των επιχειρήσεων δεν αποτελούν καθαρά κέρδη, αλλά προορίζονται για να καλύπτουν σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων: τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδότη, τρέχουσες οφειλές προς εφορία, μισθοδοσία, υποχρεώσεις προς προμηθευτές, κόστος ενέργειας και μετακινήσεων, δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, διάφορα άλλα τέλη. Η δέσμευση ενός λογαριασμού σημαίνει αδυναμία κάλυψης ολόκληρης της αλυσίδας των υποχρεώσεων με προφανείς επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εμπόριο. Πρόκειται για μια de facto κατάσταση κλεισίματος μιας επιχείρησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, και δεδομένου ότι οι συνέπειες από την οικονομική κρίση για πλείστες περιπτώσεις ακόμα υφίστανται έχουμε προτείνει την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός μοναδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, χωρίς περιορισμούς για ένα μεταβατικό διάστημα τριών ετών.

Κατ’ επέκταση η διάταξη για τον ακατάσχετο λογαριασμό, παρότι επιχειρεί να ρυθμίσει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αποτελεί ημίμετρο που δεν απάντα στις προσδοκίες και τις ανάγκες μιας σημαντικής μερίδας επιχειρήσεων.

 1. 6.Επιμέρους ρυθμίσεις

Σε επίπεδο επιμέρους ρυθμίσεων, σημειώνεται ότι η πρόβλεψη περί ύπαρξης βάσιμου λόγου απόλυσης, δημιουργεί πρόσθετες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, χωρίς να παρέχει ουσιαστική πρόσθετη κατοχύρωση στους εργαζόμενους, μιας και η κατοχύρωσή τους εξασφαλίζεται πλήρως από την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στην κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη περί καταχώρησης της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ Εργάνη, έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.

Στις παραπάνω ρυθμίσεις δεν λαμβάνεται υπόψη ότι το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς δεν έχουν ούτε οργανωμένα λογιστήρια ούτε και νομικά τμήματα. Γραφειοκρατικοποιείται ασφυκτικά ένα πλαίσιο που σε γενικές γραμμές λειτουργεί ικανοποιητικά και που τελικά θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να επιλύσει.

 

 

Μείωση του ΦΠΑ στην Εστίαση

Μια από τις πάγιες θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ είναι η επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση στον χαμηλό συντελεστή 13%. Η προηγούμενη άλλωστε εμπειρία μείωσης του ΦΠΑ είχε αφήσει γενικά ένα θετικό αποτύπωμα.

Το κοινωνικό πακέτο που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δημιούργησε θετικές προσδοκίες.

Με βάση ωστόσο πρόσφατα δημοσιεύματα γίνεται αναφορά σε διαχωρισμό των προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η ρύθμιση. Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι όταν γίνεται αναφορά στον κλάδο της εστίασης υποτίθεται ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα προς πώληση προϊόντα και όχι μόνο τα είδη διατροφής που για αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις αποτελούν ένα μικρό μέρος των πωλήσεων τους.

Εάν τελικά τα δημοσιεύματα αληθεύουν οφείλουμε εκ των προτέρων να δηλώσουμε τουλάχιστον την απογοήτευση μας για ένα μέτρο που αναμένουμε εδώ και πολύ καιρό να υιοθετηθεί χωρίς αστερίσκους και περιορισμούς.

Καλούμε, τέλος, την Κυβέρνηση να θεσμοθετήσει άμεσα και συνολικά την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ώστε να είναι σε ισχύ κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, κάτι που θα έχει ευεργετικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, την απασχόληση αλλά και τα δημόσια έσοδα.

 
  Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό! Η κατάσταση των δομών υγείας της Αιτωλοακαρνανίας τα τελευταία χρόνια καθημερινά απαξιώνεται  και   οδηγείται  σε κατάρρευση. Τα (πρώην) αυτόνομα και πλήρη νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, εξ αιτίας της υποχρηματοδότησης,  της υποστελέχωσης ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και της κακοδιοίκησης - κακοδιαχείρισης, έχουν μετατραπεί από τους ιθύνοντες σε ενιαία δομή με θλιβερή υπολειτουργία,...

Πάνος Κων. Ζήσογλου

IMG 0001

Πλυταριάς Θεόδωρος

 1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit