Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

Ταυτότητα

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αιτωλ/νίας ιδρύθηκε το 1929, στο Αγρίνιο με την με αρ. πρωτ. 473/30.9.1929 απόφαση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και εδρεύει πάντα στο Αγρίνιο. Ο τότε τίτλος της ήταν "Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αγρινίου" και η προσωρινή επιτροπή που ορίστηκε αποτελούνταν από τους Γεώργιο Σταυρόπουλο, Αναστ. Ζώτο, Βασ. Καραπάνο, Σωτ. Αυδή και Σπ. Βασιλείου. Οι πρώτες της αρχαιρεσίες έγιναν Δευτέρα 7 Απριλίου 1930, ώρα 15.30΄, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου ¨Ερμής",  με 23 αντιπροσώπους. Πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος του Δ.Σ. (Εκτελεστικής Διοικήσεως τότε) ήταν ο Γεώρ. Σταυρόπουλος.

Τα ιδρυτικά της μέλη ήταν ο  Εμπορικός Σύλλογος "Ερμής" και  οι σύλλογοι Αρτοποιών, Καροποιών,  Καφεπωλών και  Κουρέων, οι δε τότε αντιπρόσωποί τους ήταν: από τον Εμπορικό Σύλλογο οι Χ. Σαλάπας, Φ. Έξαρχος, Δ. Ματραλής, Σ. Κόνιαρης, Π. Παπακωνσταντίνου, Κ. Παπαϊωάννου, Ανδρ. Λανάρας, Τάκης Παλιούρας, Β. Σκορδόπουλος, Αθ. Παπαλέξης, Περ. Τσίτσος, Γεώρ. Σταυρόπουλος. Από το Σύλλογο Αρτοποιών οι Αναστ. Ζώτος, Περ. Νικολαΐδης, Χρ. Βακαλόπουλος, Ευθ. Καρκαμπούνας. Από το Σύλλογο Καροποιών οι Σπ. Βασιλείου, Χρ. Κεχαγιάς, Πετρ. Μπραδήμας. Από το Σύλλογο Καφεπωλών οι Σωκρ. Αυδής, Βασ. Μπακολίτσας. Από το Σύλλογο Κουρέων οι Βασ. Καραπάνος, Αλεξ. Βαρβέρης, Σταύρος Δρακόπουλος, Παντ. Αβραμίδης.

Σκοποί της, σύμφωνα με το καταστατικό της είναι «η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα σκοπούς της έχει:

 1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των επαγγελματιών και βιοτεχνών Αιτ/νίας, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

 2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

 3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

 4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

 5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Ειρήνης».

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

1. Η γενική συνέλευση: την αποτελούν οι αντιπρόσωποι των ταμειακά εντάξει σωματείων – μελών της

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο: είναι 11μελές και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία και με τριετή θητεία. Για τη θητεία από 18.12.2017 έως 18.12.2020 είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος:  Νικολέτας Βασίλειος (6944464004)
Αντ/δρος:  Σωτηροπούλου Μαρία (2641023828, 6977437318)
Γεν. Γραμ/τέας: Τσούνης Φίλιππος (2641041477, 6946951110)
Αν. Γ. Γραμ/τέας: Μπούρας Γεώργιος (2641025063, 6973697430)
Ταμίας:  Κρανιάς Ευθύμιος  (2641058107, 6974386760)
Σύμβουλοι:

 • Ανδρώνης Κων/νος (6976977861)
 • Λάσκαρης Θεόδωρος (2641300229, 6978174151)
 • Μαμασούλας Κων/νος  (2641046322, 6977082452)
 • Παπαδόπουλος Κων/νος (2641061694, 6974301649)
 • Ροβίσης Απόστολος ( 6944285999)
 • Τσιρώνης Χρήστος (2641023333)

3. Το προεδρείο: απαρτίζεται από τον πρόεδρο, αντ/δρο, γενικό γραμματέα, ταμία και αναπληρωτή γενικό γραμματέα.

4. H Ελεγκτική Επιτροπή: είναι τριμελής, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, μαζί με το Δ. Σ., με τριετή θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ.

Η Ομοσπονδία:

Α. Είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε), τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής Οργάνωσης, στην οποία εκπροσωπείται με εκλεγμένους από τη γενική συνέλευση αντιπροσώπους.

Β. Συμμετέχει, μέσω των εκπροσώπων της, σε Επιτροπές Φορέων και Οργανισμών.

Πλυταριάς Θεόδωρος

 1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit