Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

Ανακοίνωση ΕΕΤ για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), οι Ελληνικές Τράπεζες Μέλη της ΕΕΤ, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν την μεταγενέστερη καταβολή χρεολυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να είναι ενήμερα την 31η/12/2019. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα της αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθύνεται στις κατά τόπους Τράπεζες όπου γίνεται και η υποβολή σχετικού αιτήματος.

 

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit